Agenda

A.L.V. – Kerk Avezaath

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 2 oktober 2021

Datum: Zaterdag 2 oktober 2021
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Avezathen, Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath
Het bestuur van de Ducati Club Nederland nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 2 oktober 2021 te Kerk-Avezaath.

Agenda
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 september 2020 Zie Strada nummer 7 2020, bladzijde 7, 8, 9 en 10.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Financieel jaarverslag 2020
5. Kascontrolecommissie, Décharge bestuur, nieuwe kascommissie
6. Begroting 2021
7. Vaststellen contributie 2022
-Pauze-
8. Bestuursverkiezing
Algemene bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter evenementencommissie is Paul van Beers.
Het bestuur stelt voor Toon van Drunen als plaatsvervanger voor Paul te benoemen, en als zodanig binnen het bestuur het aanspreekpunt te laten zijn voor de (organisatie van) evenementen.
Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter toercommissie is Patricia van Prooijen-Torres.
Het bestuur heeft Loek Ransijn voorlopig bereid gevonden om deze functie ‘ad interim’ op zich te nemen, totdat een waardige vervanger voor Patricia is gevonden.
Wanneer er in de aanloop naar de datum van de Algemene Ledenvergadering nog nieuwe ontwikkelingen te melden zijn omtrent de bestuursverkiezing zullen wij dat kenbaar maken via onze website en onze facebookpagina.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur is zich bewust van de beperkingen die naar alle waarschijnlijkheid (nog) van kracht zullen zijn op het moment dat de vergadering zal worden gehouden, en verzoekt de leden die aanwezig wensen te zijn de dan geldende regels eveneens serieus te nemen en na te leven.

In verband met de inkoop van broodjes etc. tijdens de lunch is het voorts van belang te weten hoeveel leden onze algemene ledenvergadering bezoeken.
Wij verzoeken jullie daarom om ons voor 25 september per email te laten weten of je wel of niet deze ledenvergadering
bezoekt. (secretaris@ducaticlub.nl)

Daver 46, 4012 BC Kerk Avezaath
2 oktober 2021
10:00 - 13:00
Georganiseerd door: DCN
Delen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Cart
  • No products in the cart.